برگشت به دسته بندی

t13x1 Shotcrete Unit

دستگاه شاتکریت مدل T13 X1 

1) کاهش زمان و هزینه های جانبی

2) حذف پرت مصالح

3) فشار بالا و دبی مناسب

4) قابلیت تغییر الکتروموتور به دیزل

5) تامین هوا جهت پاشش توسط کمپرسور خود دستگاه

6) قابلیت انتقال ملات با دانه بندی بصورت افقی به طول حداکثر 70 متر و در غلظتهای پایینتر حداکثر 300 متر

7) قابلیت انتقال ملات بصورت عمودی به ارتفاع حداکثر 25 متر و در غلظتهای پایینتر حداکثر 100 متر

8) قابلیت شاتکریت از 200 تا 400 متر مربع با ضخامت 2 سانت در یک شیفت کاری

9) فشار خروجی 40 بار