اجرای پروژه مدرسه

اجرای پروژه مدرسه

اجرای پروژه تحکیم و نیلینگ مجتمع کوروش

اجرای پروژه تحکیم و نیلینگ مجتمع کوروش

اجرای گچ کاری مکانیزه گچ پاشی

اجرای گچ کاری مکانیزه گچ پاشی

اجرای پروژه سوله

اجرای پروژه سوله

نمایشگاه بین المللی سال 92 تهران

نمایشگاه بین المللی سال 92 تهران

نمایشگاه بین المللی سال 94 تهران

نمایشگاه بین المللی سال 94 تهران

نمایشگاه بین المللی سال 95 تهران

نمایشگاه بین المللی سال 95 تهران

نمایشگاه بین المللی سال 96 مصلای تهران

نمایشگاه بین المللی سال 96 مصلای تهران

نمایشگاه bau tec در Messe Berlin,Germany

نمایشگاه bau tec در Messe Berlin,Germany

تحویل دستگاه شاتکریت به عراق

تحویل دستگاه شاتکریت به عراق

نمایشگاه بین المللی کیش سال 1390

نمایشگاه بین المللی کیش سال 1390

نمایشگاه بین المللی سال 89 مصلا تهران

نمایشگاه بین المللی سال 89 مصلا تهران

نمایشگاه بین المللی سال 86 تهران

نمایشگاه بین المللی سال 86 تهران

نمایشگاه بین المللی سال 93 آنکومک ترکیه

نمایشگاه بین المللی سال 93 آنکومک ترکیه